• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
  • slide9
  • slide10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
سر خط خبرها: 
آخرين مطالب

بیانیه کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور

پنج شنبه ,۱ شهریور , ۱۳۹۷
158 بازدید

 

بیانیه کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور

 

” کنارهم بودن تخصص های مسئولین ایمنی و مسئولین بهداشت حرفه ای گام بنیادین در حفظ سلامت و صیانت نیروی کار کشور “

 

هر از چند گاهی با تصمیمات خارج از اصول و منطق شاهد نگرانی شاغلین در حرفه ایمنی و بهداشت کار هستیم که از گنجاندن قوانینی برای تحمیل بدعت های جدید بر وظایف و اشتغال مسئولین ایمنی و مسئولین بهداشت حرفه ای نشات می گیرد. از جمله آن تصمیمات، ایجاد شاخص های سلیقه ای دستگاههای اجرایی مربوطه در تایید و عدم تایید مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت اشتغال و معرفی به کارفرما، سوء استفاده از موضع حاکمیتی در معرفی بعضی از افراد فاقد تخصص جهت اشتغال به کارفرما یا تحت فشار گذاردن کارفرما جهت انفصال از خدمت برخی از متخصصان بر اساس خصومت شخصی و یا سایر مسایل غیرحرفه ای، طرح تفکیک و جداسازی و بی ارتباط سازی حِرَف ایمنی و بهداشت حرفه ای در تمام سطوح حتی عضویت های صنفی بر اساس دلایل غیر اصولی و … 

 

more